Κατασκευή κήπου σε εξέλιξη – Garden under construction 4

2010-04-09

Author: Hans

Στο επόμενο στάδιο έγινε η τοποθέτηση της μεταλλικής βάσης του ξύλινου δαπέδου. Οι γαλβανισμένες βέργες τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να έχει σωστή στήριξη το ξύλινο δάπεδο που θα τοποθετηθεί αργότερα .

The next step was the installation of the base for the wooden floor. The galvanized rods were placed in order to give a good support for the deck.

Σε επόμενη φάση τοποθετήθηκε ο σκελετός στήριξης της περίφραξης. Κάθετοι κοιλοδοκοί τοποθετήθηκαν εσωτερικά του τοιχείου περίφραξης, πάνω στους οποίους θα βιδωθούν οι ξύλινες σανίδες της περίφραξης.

In this phase the supporting frame for the fence was installed. The iron supporting structure was placed vertically to the wall, so the wooden fencing can be placed upon the structure.