i-bank Atina vertikalna bašta

  • Lokacija:
  • Godina izgradnje:
  • Površina:
  • Vreme izgradnje:
  • Atina, Grčka
  • 2010
  • 17m²
  • 9 dana

Opis projekta

Prva vertikalna bašta u Grčkoj napravljena je za i-bank filijalu Nacionalne banke Grčke u „The Mall“ u Atini. Ovaj projekat doneo je novu perspektivu u doživljavanju pejzažne arhitekture u Grčkoj. Posetioci i-bank filijale mogu se zabaviti igricama ili popiti kafu dok koriste usluge e-banking-a. Filijala kombinuje tehnološke inovacije sa ekološkom filozofijom. Ovo zeleno rešenje i druga koja su uskoro usledila, vode ka zelenijem okruženju u kojem sada uživaju stanovnici Grčke.