Κατασκευή κήπου σε εξέλιξη – Garden under construction 1

2010-03-26

Author: Hans

Ο χώρος μελέτης βρίσκεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και αφορά τον κήπο ιδιωτικής κατοικίας του οποίου τον  σχεδιασμό και την κατασκευή έχει αναλάβει η Vitaverde. Αυτή τη στιγμή η κατασκευή είναι σε εξέλιξη και θα παρουσιαστούν εδώ οι φάσεις της.

The project area is in Thessaloniki and it’s the garden of a private residence. The garden is currently under construction by Vitaverde and from now on we will be publishing the different development phases here.

Σε πρώτη φάση έγινε το καλούπωμα και η σκυροδέτηση των σκαλιών που κατεβαίνουν στον κήπο, του καθιστικού καθώς και του χώρου της λίμνης. Επίσης τοποθετήθηκε η ειδική σιδηροκατασκευή στη λίμνη, μέσα στην οποία θα εδράσει αργότερα γυάλινη επιφάνεια .

In the first phase the stairs that lead to the garden, the sitting area and the the lake were molded and concreted. Also a special steelwork was placed on the lake, where a glass surface will be placed later.