Κατασκευή κήπου σε εξέλιξη – Garden under construction 6

2010-05-18

Author: Hans

Στη φάση αυτή έγινε η τοποθέτηση των ψηφίδων στη λίμνη και το μόνο που μένει για να ολοκληρωθεί η κατσκευή της, είναι η επικάλυψη του ”κουτιού” από όπου θα τρέχει το νερό. Οι αναμονές για τον φωτισμό, είχαν βγει κατά την διάρκεια των ηλεκτρολογικών εργασιών.

At this phase tiles were installed in the pond and the only thing left is the installation of the waterfall.