Διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου σε συγκρότημα κατοικιών – Designing the open space at a building complex

2010-05-03

Author: Hans

Ο χώρος μελέτης βρίσκεται στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Θέρμης, και αφορά στην κοινόχρηστη επιφάνεια ενός συγκροτήματος κατοικιών. Η βασική ανάγκη που έπρεπε να καλυφθεί σε αυτή την περίπτωση ήταν η δημιουργία ενός χώρου κατάλληλου για τη συγκέντρωση των κατοίκων και λήφθηκε σοβαρά υπόψη κατά το σχεδιασμό.

Τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί (ξύλο, αλουμίνιο, μάρμαρο, ακατέργαστο μπετόν και ποικίλο φυτικό υλικό) είναι σε πλήρη αρμονία με τα υλικά των κτιρίων και των υφιστάμενων κατασκευών. Με τον τρόπο που συνδυάζονται αυτά μεταξύ τους δημιουργούν έναν ζεστό χώρο που προσκαλεί τους κατοίκους να καθίσουν σε αυτόν.

The design area is located in eastern Thessaloniki and it’s about the open space of a building complex. The basic goal in this case was the creation of a place where the residents can meet each other and hang out.

The materials that were used (wood, aluminum, marble, raw concrete and diverse plant material) fit harmonious with the materials of the buildings and existing structures. The way they are combined create a warm space that invites people to use it.

Ο γραμμικός σχεδιασμός, δίνει ξεκάθαρη αίσθηση για τις χρήσεις του χώρου και ταυτόχρονα διευκολύνει την κίνηση μέσα σε αυτόν. Τα κύρια στοιχεία του είναι οι δύο μεταλλικές πέργκολες με ξύλινες περσίδες, οι οποίες σκιάζουν και προστατεύουν τα δύο καθιστικά.

The linear design gives a clear sense for the uses of the space while making it easier to move in it. The main elements are two metal pergolas with wooden blinds, which shade and protect the two lounges.

Ένας εναλλακτικός  χώρος παιχνιδιού με δημιουργικές κατασκευές έχει σχεδιαστεί για την νεολαία που κατοικεί στο συγκρότημα, ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια καλύπτεται από φύτευση.  Παρτέρια με φυτά σε διάφορους χρωματισμούς δίνουν μια χαρούμενη φυσική νότα στο κεντρικό σημείο του συγκροτήματος.

An alternative playground with creative play structures has been designed for the youngsters who live there, while the remaining surface is covered by planting. Flower beds with plants in different colors provide a pleasant physical touch at the midpoint of the band.